Všeobecné obchodní podmínky CREDITMALL S.R.O.

(Operativní nájem se službami)

(dále jen „VOP“ nebo „všeobecné obchodní podmínky“)


1. Základní ustanovení a účel operativního nájmu se službami

Účelem  těchto  VOP  je  vymezit  rozsah  práv  a  povinností  smluvních  stran  při  poskytování  služby  operativního nájmu se službami. Účelem operativního nájmu je umožnit za úhradu právnické nebo fyzické osobě (dále jen „nájemce“ nebo „LN“) dočasné užívání (nájem)  předmětu nájmu (dále jen „PN“ nebo „vozidlo“) ve formě operativního nájmu se službami uvedenými a specifikovanými ve Smlouvě o nájmu (dále také „LS“).

To vše za podmínek uvedených v LS, v těchto VOP. PN je po celou dobu ve vlastnictví společnosti CREDITMALL S.R.O., IČ: 24184560 (dále jen „pronajímatel“ nebo „CREDITMALL S.R.O.“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí příslušné Smlouvy o nájmu. LS se uzavírá na dobu určitou a nabývá platnosti okamžikem podpisu obou stran. Kde je dále v těchto VOP uvedeno „škoda“, myslí se tím „újma“ podle občanského zákoníku.

2. Předání a převzetí vozidla

2.1 V případě zájmu nájemce o operativní nájem strany uzavřou Smlouvu o nájmu, jejíž součástí je i specifikace předmětu nájmu. Vyplnění a podepsání těchto dokumentů se  považuje za závaznou objednávku dodání PN a služeb spojených s  nájmem PN.  CREDITMALL S.R.O.  neručí  za  vhodnost PN  pro  použití  předpokládané  nájemcem. 

2.2  V  případě,  že  je  PN  připraven  k  předání,  pronajímatel  se  s  nájemcem  dohodne  na  termínu  předání  PN. Nájemce je povinen převzít PN do 5 pracovních dní od termínu, kdy jej pronajímatel k převzetí vyzval. Pokud nebude dohodnuto jinak, místem předání se rozumí objekt dodavatele PN.

2.3  Před převzetím nájemce PN prohlédne, zjistí úplnost dodávky a plnou funkčnost PN. Nájemce při předání a převzetí PN potvrdí podpisem na Protokolu o předání a převzetí předmětu nájmu (dále jen „Protokol“). Podpisem na tomto dokladu potvrzuje nájemce zejména správnost a úplnost identifikačních údajů PN, zejména výrobních čísel, výbavy jakož i převzetí technické a jiné dokumentace k PN . Nájemce podpisem rovněž  potvrzuje,  že  je  seznámen  s  PN,  jeho  součástmi,  příslušenstvím  a  technickými  parametry,  jakož  i  se záručními, provozními a servisními podmínkami dodavatele PN.

3. Vlastnictví a užívání předmětu nájmu

3.1  PN je ve výlučném vlastnictví CREDITMALL S.R.O.. Nájemce nesmí PN prodat, zastavit nebo jakkoliv zatížit ve prospěch třetí  osoby,  darovat,  půjčit,  zapůjčit  ani  pronajmout  či  podnajmout  a  bez  předchozího  písemného  souhlasu CREDITMALL S.R.O.  předat  PN  do  užívání  třetí  osobě,  a  to  ani  krátkodobě.

3.2  CREDITMALL S.R.O.  neodpovídá  žádným  způsobem  za  jakékoliv  škody  vzniklé  provozem  a  fungováním  PN  nebo  z důvodu vad (provozní rizika).

3.3  V případě škod vzniklých třetím osobám v souvislosti s provozem PN CREDITMALL S.R.O. za tyto škody neodpovídá. V případě, že nastane takováto škoda, nájemce učiní všechna opatření včetně těch, která by jinak byl povinen učinit CREDITMALL S.R.O. a nájemce do tří dnů informuje CREDITMALL S.R.O. o této události.

3.4  Nájemce  udržuje  PN  v  technicky  bezvadném  stavu  a  pečuje  o  něj  tak,  aby  na  něm  nevznikla  škoda  a  je povinen  PN  užívat  pouze  na  schválených  pozemních  komunikacích  a  v  rozsahu  daném  charakterem  PN,  v souladu s příslušnými  předpisy  a  doporučeními  výrobce  / dodavatele  nebo  dokumenty  pronajímatele. Jedná se zejména o dodržování technických a servisních podmínek, příslušných norem  a  obecně  závazných  právních  předpisů  platných  pro  provoz  PN.  Všechny  prohlídky  a  opravy  PN  je nájemce  povinen  provádět u partnera Creditmall s.r.o. firmy ŠtěpánekAuto, pokud nebude dohodnuto jinak.  V  případě  nedodržení  těchto  povinností nese nájemce odpovědnost za vzniklé škody.

3.5 LN je povinen zajistit případné servisní prohlídky tak, jak je domluveno ve smlouvě o nájmu

3.6  Nájemce se musí zdržet jakéhokoliv jednání, které by  mohlo vést ke vzniku práv třetích osob k PN a nese náklady spojené s plněním této povinnosti. V případě  nesplnění  těchto  povinností  je  CREDITMALL S.R.O. oprávněn požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s ochranou PN a náhradu případné škody.

3.7  Pokud  je  samotný  provoz  PN  spojen  se  zákonnými  povinnostmi  registrace  nebo  povolení  orgánem  státní správy, jiným orgánem či jinými povinnostmi danými  obecně závaznými právními předpisy, je nájemce povinen splnit je řádně a včas a uhradit náklady spojené s těmito povinnostmi. 

3.8 Pokud chce nájemce provést přístavby, vestavby, rekonstrukce a modernizace nebo jakékoliv jiné úpravy a změny PN (včetně o umístění odstranitelných nápisů a reklam), je možné tyto změny provést jedině na základě schválení CREDITMALL S.R.O.. Bude-li takováto změna či úprava v důsledku změny hodnoty PN vést ke změně v odepisování PN na straně CREDITMALL S.R.O., může oprávněnost takové změny či úpravy PN založit pouze dodatek LS, obsahující i ujednání o finančních následcích takové změny. V případě porušení povinnosti nájemce dle tohoto bodu je CREDITMALL S.R.O. oprávněn požadovat po nájemci náhradu případné škody.

3.9  V případě ukončení LS je CREDITMALL S.R.O. oprávněn požadovat, aby nájemce uvedl PN do původního stavu, tj. na vlastní náklady ve stanovené lhůtě odstranil nepovolené úpravy.

3.10 CREDITMALL S.R.O. má právo kdykoliv zkontrolovat stav, umístění a způsob užívání PN, což je mu  nájemce povinen na požádání umožnit.

3.11 Dokumentace k PN, zejména technický průkaz či jiný obdobný doklad k PN je zásadně uschován u CREDITMALL S.R.O.. Zapůjčení je možné pouze na písemnou žádost nájemce a jen v odůvodněných případech a na určenou dobu.

3.12  CREDITMALL S.R.O.  je  oprávněn  vyúčtovat  nájemci  náklady  spojené  s  dodatečnými  změnami  údajů  v technickém průkazu a nájemce se je na základě tohoto vyúčtování zavazuje CREDITMALL S.R.O. zaplatit ve výši skutečných nákladů.

3.13  V případě nefunkčnosti zařízení zaznamenávajícího stav ujetých kilometrů ve vozidle je nájemce povinen uvedenou  skutečnost  oznámit  pronajímateli  a  zároveň  zabezpečí  opravu  tohoto  zařízení.  Pronajímatel  v  tomto případě odhadne počet ujetých kilometrů za období, kdy bylo zařízení nefunkční. Nájemce nesmí zasahovat do

zařízení zaznamenávající počet ujetých kilometrů a ani nijak pozměňovat údaje týkající se ujetých kilometrů.

3.14  V  případě,  že  bude  v  souvislosti  s  užíváním  PN  nájemcem  ze  strany  státním  orgánů  uložena  CREDITMALL S.R.O. sankce, je CREDITMALL S.R.O. oprávněn částku odpovídající této sankci přeúčtovat LN. LN je povinen tuto částku   uhradit. Nájemce je povinen na výzvu CREDITMALL S.R.O. sdělit CREDITMALL S.R.O. osobu řidiče, která vozidlo řídila v době spáchání přestupku tak, aby CREDITMALL S.R.O. mohl tuto osobu sdělit orgánu projednávajícímu přestupek.

3.15 PN nesmí být užíván mimo území Schengenského prostoru, pokud není domluveno jinak.

4. Povinnosti nájemce:                 

4.1 Nájemce se zavazuje:

a.  dodržovat povinnosti stanovené ve Smlouvě o nájmu,

b.  neprodleně  oznámit  CREDITMALL S.R.O.  veškeré  změny  týkající  se  uzavřené   LS,  jakož  i informovat  o  všech  významných  změnách,  které  mohou  mít  vliv  na  jeho  schopnost  dostát  svým závazkům,                  

c.  na  vyžádání  zasílat  účetní  a  jiné  podklady  dle  specifikace  CREDITMALL S.R.O.,  za  účelem  přezkoumání  svých hospodářských poměrů.

4.2 Nájemce je povinen na základě výzvy uhradit CREDITMALL S.R.O.:

a.  jakékoliv pokuty (včetně všech nákladů a úhrad s nimi spojených) uložené  v důsledku porušení zákona nebo právního předpisu týkajícího se způsobu užívání PN,

b.  prokazatelné náklady spojené s vymáháním splnění povinnosti, kterou má nájemce podle LS nebo VOP, nebo spojené se splněním takové povinnosti ze strany CREDITMALL S.R.O. namísto nájemce,

c.  smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou povinnost nesplněnou podle LS či VOP,

d.  náhradu  újmy  (skutečnou  škodu  a  ušlý  zisk),  pokud  CREDITMALL S.R.O.  vznikla  v  důsledku  nesplnění  povinnosti nájemce.

4.3.  Nájemce je povinen na vyžádání zjistit stav ujetých kilometrů u všech pronajatých PN a tyto údaje zaslat do  CREDITMALL S.R.O..  Stav  ujetých  kilometrů  se  obvykle  zjišťuje  ke  konci  příslušného  čtvrtletí,  není-li  dohodnuto  jinak. Zároveň  bere  na  vědomí,  že  CREDITMALL S.R.O.  je  oprávněn  rekalkulovat  výši  splátky  nájemného,  dojde-li  k rozdílu  mezi předpokládaným  a  skutečným  počtem  ujetých  kilometrů,  který  přesáhne  hodnotu  tolerance  uvedenou  v  LS.

4.4.   Nájemce je povinen užívat číslo LS, které mu bylo naposledy CREDITMALL S.R.O. písemně oznámeno. Číslo LS je vnitřní  evidenční  pomůckou  CREDITMALL S.R.O.  a  může  být  v  průběhu  trvání  LS  ze  strany  CREDITMALL S.R.O.  měněno.  Obdobně  je nájemce  povinen  respektovat  bankovní  spojení  CREDITMALL S.R.O.  podle  příslušného  daňového  dokladu,  i  když  ten  byl  v průběhu LS změněn.                  

4.5.  Nájemce  bere  na  vědomí  a  souhlasí,  že  komunikace  mezi  stranami  a  případně  jednostranné  úkony CREDITMALL S.R.O. dle LS nebo VOP, informativní dopisy a obdobná sdělení či návrhy mohou být nájemci zasílána též elektronickou formou a považují se za doručená bez ohledu na to, zda se s nimi nájemce prokazatelně seznámil, a to okamžikem doručení:

a.  na kontaktní emailovou adresu nájemce, jím prokazatelně sdělenou v průběhu trvání LS,

4.6.  Pro komunikaci s CREDITMALL S.R.O. je nájemce oprávněn použít také email (viz kontakty uvedené na internetových stránkách  CREDITMALL S.R.O.  nebo  sdělené  ze  strany  CREDITMALL S.R.O.),  zejména  pro  sdělení  informací  dle  LS  a  VOP,  podávání žádostí  atp.. 

4.7. Nájemce se výslovně zavazuje dodržet předepsaný servisní plán stanovený výrobcem, který je pro vyloučení všech pochybností přílohou č.1 protokolu o předání a převzetí vozidla. Nájemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případě nedodržení tohoto servisního plánu dochází v u takovéhoto vozidla ke ztrátě záruky stanovené výrobcem a poklesu tržní ceny. Proto se v takovémto případě, kdy nebyl servisní plán dodržen, nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši: 65.000 Kč (slovy: šedesátpěttisíc korun českých) a to do 10 dnů od takovéhoto zjištění. Tato skutečnost je zároveň vnímána jako hrubé porušení smlouvy o nájmu a umožňuje pronajímateli okamžité ukončení nájemního vztahu. Výše uvedenou smluvní pokutou pronajímateli nezaniká právo na vymáhání jakékoli škody.

5. Platební podmínky

5.1  Výše řádných plateb nájemného, použitá měna a další platební podmínky jsou dohodnuty oběma stranami v LS.

5.2  Doba nájmu začíná dnem předání a převzetí PN, který je uveden v Protokolu o předání a převzetí PN a od tohoto data nájemce bude platit  platby nájemného dle LS. V případě, že nájemce nepřevezme PN ve lhůtě dle bodu  2.2,  nájem  začíná  následujícím  dnem  po  této  lhůtě. 

5.3  Platby  splátek  nájemného  nebo  jiné  platby  vyplývající  z  LS  jsou  splatné  na  účet  CREDITMALL S.R.O.  v termínech uvedených na daňovém nebo nedaňovém dokladu CREDITMALL S.R.O.. Nájemce splní svůj závazek včas, jestliže byla platba připsána  v  plné  výši  na  účet  CREDITMALL S.R.O.  nejpozději  v  den  splatnosti.  Platby budou prováděny na základě předpisu plateb (splátkového kalendáře), který je nedílnou součástí smlouvy o nájmu.

5.4  Veškeré platby budou hrazeny bankovním převodem na účet pronajímatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Předepsané platby nájemného jsou hrazeny na číslo  bankovního účtu CREDITMALL S.R.O. s uvedením variabilního symbolu, který je uveden v předpisu plateb.

5.5 Nájemce není oprávněn bez souhlasu CREDITMALL S.R.O. započíst svou pohledávku vůči CREDITMALL S.R.O. na splátky nájemného, nebo je snížit či zadržet nebo po skončení účinnosti LS zadržet PN za účelem zajištění své případné pohledávky vůči  CREDITMALL S.R.O..  CREDITMALL S.R.O.  je  oprávněn  použít  platby  nájemce  (pokud  nejsou  označeny  VS)  přednostně  na  úhradu nejstarší nebo nejméně zajištěné pohledávky včetně úroků z prodlení, a to i na pohledávky vyplývající z jiných mezi oběma stranami uzavřených smluv.

6. Kalkulační varianty a jejich vyúčtování

6.1  Vyúčtování  přečerpaných kilometrů bude  provedeno  na  základě  porovnání skutečně ujetých kilometrů zjištěných při vrácení PN se smluvně dojednaným počtem kilometrů, pokud skutečně ujeté kilometry překročí toleranci sjednanou v LS. Zjištěný rozdíl se vynásobí příslušnou sazbou za jeden kilometr uvedenou v  LS.  Při  výpočtu  náhrady se k přiznané km toleranci uvedené v LS nepřihlíží.

7. Služby

7.1   Údržba a servisní náklady

 V  rámci  této  služby  je  nájemce  oprávněn  a  povinen  dodržovat  plán  údržby  a  servisních  prohlídek  podle pravidel stanovených v LS. Údržba a servisní prohlídky budou poskytované v servisních střediscích firmy ŠtěpánekAuto.

Pokud nájemce nedodrží servisní plán tak, jak byl stanoven v LS je Creditmall s.r.o. oprávněna vymáhat případné škody plynoucí z takovéhoto nedodržení. Dále je LN povinen uhradit veškeré škody na PN vzniklé po dobu pronájmu pokud nejsou hrazeny pojišťovnou a nejedná se o běžné opotřebení v rámci užívání PN.

7.3  Náhradní vozidlo

a.  V rámci této služby je nájemce oprávněn požadovat od pronajímatele zapůjčení náhradního vozidla.

b.  V případě, že PN nemůže být nájemcem užíván v důsledku jeho servisní prohlídky, je nájemce oprávněn po dobu  trvání  servisní  prohlídky  požadovat  zapůjčení  /  nájem  náhradního  vozidla  od  smluvního  partnera pronajímatele.

c.  Nájemce  se  zavazuje  dodržovat  veškeré  podmínky  nájmu  vozidla  stanovené  smluvním  partnerem pronajímatele.  Poplatky  nad  rámec  nájemného  a  sankce  udělené  v  souvislosti  s porušením  podmínek zapůjčení náhradního vozidla (včetně udělených pokut na základě porušení dopravních předpisů, ztráty klíčů apod.) hradí nájemce.

d.  Nájemce  nese  riziko  vzniku  veškerých  škod  vzniklých  v  souvislosti  s  užíváním  náhradního  vozidla,  bez ohledu na zavinění.

V případě poruchy je LN oprávněn požadovat od pronajímatele náhradní vozidlo po dobu takovéto opravy. Nájemci bude ve všech případech bez ohledu na kategorii PN zapůjčeno univerzální náhradní vozidlo Hyundai i30.

8.  Pojištění

8.1  Pojištění

a.  PN musí být havarijně pojištěn po celou dobu trvání LS, přičemž v LS je uveden rozsah pojištění, pojistitel a případné další podmínky pojištění.

b.  Podpisem protokolu o předání a převzetí nájemce zároveň osvědčuje, že obdržel všeobecné, smluvní nebo jiné  relevantní podmínky  pro danou  pojistnou  smlouvu,  kterou  je  PN  pojištěn,  a  případné  další informace. Nájemce se zavazuje uvedenými materiály řídit a jejich podmínky dodržovat.

c.  V případě změny pojistných nebo jiných relevantních podmínek pojištění v průběhu trvání LS se nájemce zavazuje tyto podmínky respektovat a plnit. V případě zániku pojistné smlouvy je nájemce povinen respektovat  podmínky  jiné  pojistné  smlouvy  nebo  jiné  pojistné  smlouvy  pojistnou smlouvu nahrazující, kterou CREDITMALL S.R.O. uzavře, a to v nejbližším rozsahu pojištění.

8.2  Změna pojištění

a.  Nájemce  bere  na  vědomí,  že  pojistitel  je  oprávněn  vypovědět,  resp.  změnit  /  ukončit  /  upravit  pojistné podmínky stávajícího pojištění uzavřeného v rámci pojistné smlouvy mezi pojistníkem a CREDITMALL S.R.O., a to zejména v případech: dlouhodobě nepříznivého škodného průběhu, opakované pojistné  události  nebo  jakýchkoliv  závažných  porušení  povinností  plynoucích  ze  sjednaných  podmínek

pojištění.

b.  V případě, že ze strany pojistitele dojde k takovéto změně podmínek pojištění nebo přímo k jejich ukončení, je  CREDITMALL S.R.O.  oprávněn  jednostranně  změnit  stávající  podmínky  pojištění  PN,  resp.  sjednat  pro  PN  pojištění v rámci  jiné  své  pojistné  smlouvy  či  pojištění  PN  sjednané  v rámci pojistné smlouvy ukončit a adekvátně k této skutečnosti upravit výši nájemného.  O  této  skutečnosti  bude  nájemce  písemnou  formou  informován.  Společně  s informací  o změnách  v  pojištění  bude  nájemci  zaslána  příslušná  dokumentace  a  nové  pojistné  podmínky,  které  je nájemce povinen obstarat vlastním podpisem a zaslat zpět CREDITMALL S.R.O. do 10 dnů od doručení dokumentace. Pokud tak nájemce neučiní, je CREDITMALL S.R.O. oprávněn pojištění PN  sjednané v rámci své pojistné smlouvy jednostranně ukončit.

8.3  Vznik pojistné události a pojistné plnění

a. Pokud je pojištění PN sjednáno v rámci LS, je řešení pojistné události v kompetenci CREDITMALL S.R.O., pokud nebude dohodnuto  jinak.  V  případě  vzniku pojistné události  je  LN povinen  ihned  po  pojistné události informovat  o pojistné události CREDITMALL S.R.O. prostřednictvím webového formuláře dostupného na webových stránkách CREDITMALL S.R.O., popř. e-mailem na adrese: kalkulace@creditmall.cz. Zároveň je LN povinen zabezpečit všechny důkazy a jiné doklady nezbytné k zajištění pojistného plnění a poskytnout pracovníkům pronajímatele veškerou součinnost při jejím řešení, vč. doložení všech potřebných dokumentů k její úspěšné likvidaci. V případě, že LN neposkytne tuto součinnost a příslušnou dokumentaci, mohou být náklady za opravu PN včetně náhrady újmy, vymáhány ze strany CREDITMALL S.R.O. po LN.

LN se kromě toho zavazuje:

a. poskytnout CREDITMALL S.R.O. a pojistiteli veškerou součinnost,

b.  Pojistné  plnění  z pojištění  náleží  v plném  rozsahu  pronajímateli,  pokud  CREDITMALL S.R.O.  nerozhodne  jinak,  včetně plnění  z pojištění  odpovědnosti  v případě  zavinění  třetí  strany,  a  slouží  zejména  k  úhradě  škody  vzniklé CREDITMALL S.R.O. jako vlastníku PN, a to ve výši účetní zůstatkové hodnoty ke dni předčasného ukončení LS, případně snížené o prodejní cenu zbytků PN.  Rozdíl mezi skutečnou výší škody na PN vyjádřenou v Kč a pojistným plněním je LN povinen pronajímateli uhradit.

c.  Případný rozdíl mezi obdrženým pojistným plněním (poníženým o spoluúčast, náklady na náhradní vozidlo, amortizaci, neuznané položky apod.) a skutečnou výší škody (zpravidla nákladů za opravu PN)  vyjádřené v Kč  je  nájemce  povinen  CREDITMALL S.R.O.  uhradit.  Případný  přeplatek  se  použije  na  započítání  případných pohledávek CREDITMALL S.R.O. za nájemcem vyplývajících z příslušné LS.

9.  Ukončení LS 

9.1 Řádné ukončení LS

9.1.1  Řádným ukončením Smlouvy o nájmu se rozumí skončení nájmu uplynutím doby, na kterou  byl sjednán. Nájemce je povinen vrátit PN nejpozději k poslednímu dni sjednané doby nájmu.

9.1.2  CREDITMALL S.R.O.  ve  lhůtě 30  dnů  před  uplynutím  doby  nájmu,  zašle  nájemci  pokyny  podle  kterých  bude probíhat vrácení PN a ukončení LS.

9.2 Předčasné ukončení LS a její finanční vypořádání

9.2.1 Nájemce má kdykoli po uplynutí lhůty 6 měsíců od převzetí PN možnost požádat Creditmall s.r.o. o výměnu PN. V případě takovéto výměny ze strany Creditmall s.r.o. se LN zavazuje zaplatit smluvní poplatek ve výši 6.900 kč bez DPH.

9.2.2 Trvalé vyřazení PN z provozu v případě totální škody nebo odcizení

9.2.3 LS se ukončí předčasně po přijetí písemného potvrzení pojistitele, že se jedná o totální havárii, a to ke dni vzniku  pojistné  události.  V  případě  odcizení  PN,  skončí  LS  po  datu  vydání  Usnesení  Policie  ČR,  že  se  PN nenalezl, a to ke dni vzniku pojistné události. CREDITMALL S.R.O.  má v obou případech nárok na splátku za období, které zahrnuje datum vzniku pojistné události. Pojistné plnění v případě trvalého vyřazení PN z provozu náleží v plném rozsahu CREDITMALL S.R.O..

9.2.4  LN  je  povinen  zabezpečit  všechny  důkazy  a  jiné  doklady  nezbytné  k zajištění  pojistného  plnění  a poskytnou  pronajímateli  veškerou  součinnost  při  jejím  řešení,  včetně  doložení  všech  potřebných  dokumentů k úspěšné likvidaci pojistné události.

9.2.5 CREDITMALL S.R.O. je oprávněn požadovat po nájemci zaplacení všech škod a nároků (např. parkovné, odtah vraku, apod.),  pokud  nejsou  kryty  pojistným  plněním,  a  vznikly  v souvislosti  s  předčasným  ukončením  LS  z  důvodu trvalého vyřazení PN z provozu, a to i v době či v  případě, kdy pojistitel nevyplatil pojistné plnění nebo nerozhodl

o výplatě pojistného plnění a ceně využitelných zbytků PN.

9.3 Výpověď ze strany CREDITMALL S.R.O.

V případě výpovědi ze strany CREDITMALL S.R.O. končí LS dnem, uvedeným v písemné výpovědi LS. CREDITMALL S.R.O.  je oprávněn vypovědět LS, pokud:

a) je LN v prodlení se zaplacením splátek nájemného nebo úroku z prodlení nebo smluvní pokuty, a to i částečně,

b) je LN v prodlení se zasláním dokladů uvedených v těchto VOP déle než 1 měsíc,

c) LN užívá PN v rozporu s podmínkami užívání, v rozporu s účelem užívání PN  či  v rozporu  s těmito VOP, v důsledku čehož CREDITMALL S.R.O. vznikla nebo hrozí škoda nebo dochází k nadměrnému nebo předčasnému opotřebení či poškození PN,

d) LN hrubým způsobem porušuje své povinnosti vyplývající z LS či těchto VOP,

e) je LN v insolvenčním řízení, vstoupil-li LN do likvidace nebo byla-li na majetek LN nařízena exekuce,

f)  jsou  dány  důvody  k  výpovědi  nebo  odstoupení  od  jiné,  mezi  oběma  stranami  uzavřené  nájemní  nebo  jiné smlouvy, nebo v případě, že nájemce neplní své závazky vůči CREDITMALL S.R.O. plynoucí z titulu  ručení poskytnutého za třetí osobu,

g)  došlo  k  takové  změně  právní  subjektivity  LN,  kterou  CREDITMALL S.R.O.  bude  považovat  za  snížení  odpovědnosti  a předpokladů pro plnění závazků z LS,

h) došlo k přemístění sídla nebo trvalého bydliště LN mimo území České republiky,

i) LN není svéprávný nebo je jeho svéprávnost omezena,

j) došlo k úmrtí LN (fyzické osoby) a nejpozději do 1 měsíce nebude znám jeho právní nástupce,

k) LN přestane plnit podstatné povinnosti podle pojistné smlouvy, zejména platit pojistné nebo plnit podmínky pro zabezpečení PN proti odcizení, nebo skončí-li jím sjednaná pojistná smlouva,

l) zanikne nebo se sníží zajištění závazku LN z LS a LN do 1 měsíce od zániku / snížení zajištění neposkytne jiné zajištění, které CREDITMALL S.R.O. schválí,

m)  se  zhorší  výrazně hospodářská situace LN v průběhu LS a LN  do 1 měsíce od žádosti CREDITMALL S.R.O.  neposkytne odpovídající zajištění svých závazků z LS,

9.2.3 Ukončení LS odstoupením

c) LN zruší svoji objednávku / odstoupí od LS před převzetím PN;

d) LN nepřevezme řádně připravený PN ve stanovené lhůtě či nesplní jiné povinnosti uvedené v čl. 2 těchto VOP.

9.2.3.1 V případě předčasného ukončení LS z důvodu nesplnění podmínek nájemce, je nájemce povinen zaplatit CREDITMALL S.R.O.:

a) veškeré výdaje a škody spojené s odstoupením od smlouvy s dodavatelem PN a s odstoupením od LS,

b) případné smluvní pokuty dohodnuté s dodavatelem.

9.2.3.2 Platnost a účinnost LS končí dnem doručení písemného sdělení CREDITMALL S.R.O. o odstoupení.

9.2.4 Ukončení LS dohodou smluvních stran na základě žádosti nájemce

LS je možné dohodou smluvních stran předčasně ukončit nejpozději 3 měsíce před datem řádného  ukončení LS (viz  čl. 6.1).  Pokud má nájemce zájem o  předčasné ukončení  LS  dohodou,  je povinen  zaslat  CREDITMALL S.R.O. písemnou žádost  minimálně 30 dnů před požadovaným  datem  ukončení. LS bude ukončena k poslednímu dni příslušného

kalendářního měsíce.

9.2.5 Finanční vypořádání v případě předčasného ukončení

9.2.5.1 V případě předčasného ukončení je CREDITMALL S.R.O. oprávněn požadovat po nájemci uhradit:

a) všechny do té doby splatné a neuhrazené peněžité závazky, vč. jejich příslušenství,

b)  náklady  spojené  s  odebráním,  přepravou,  skladováním,  oceněním,  dalším  prodejem  zbytků  PN,  dalším prodejem PN,

c)  dohodnuté  smluvní  pokuty,  příslušenství  všech  pohledávek  jakožto  i  jiné,  oprávněné  náhrady  škod  či pohledávky spojené s ukončením,

d) náklady a částky vyplývající z vyúčtování poskytovaných služeb a vyúčtování zůstatkové hodnoty,

e)  při  ukončení LS  dohodou je nájemce povinen uhradit CREDITMALL S.R.O. smluvní poplatek, a to v následující výši (dle modelu vozu):

Hyundai i10 - 15 000,- bez DPH

Hyundai i20 - 20 000,- bez DPH

Hyundai i30/Kona - 25 000,- bez DPH

Hyundai i30 N/i30 N Performance/i40/Tucson - 30 000,- bez DPH

Hyundai Santa Fe - 35 000,- bez DPH

9.2.5.2  V případě výpovědi LS ze strany insolvenčního správce, která je v souladu s insolvenčním  zákonem, má CREDITMALL S.R.O. nárok na zaplacení náhrady škody.

10. Vrácení předmětu nájmu

10.1  Nájemce  je  povinen  v  případě  zániku  nebo  ukončení  LS  vrátit  PN  pronajímateli  a  řídit  se  jeho  pokyny. CREDITMALL S.R.O. písemně vyrozumí nájemce o podmínkách ukončení nájmu.

10.2  Nájemce  vrátí  CREDITMALL S.R.O.  PN  na  vlastní  náklady  včetně  kompletního  příslušenství,  dokladů,  klíčů,  kódů zabezpečovacího  zařízení, skladištních  listů,  servisní  knížky  a  ostatních  dokumentů, vztahujících se k PN a které jsou nedílnou součástí PN,  a to  na místo a v termínu určeném  CREDITMALL S.R.O.  a  ve stavu, který odpovídá běžnému opotřebení.

10.3  Při vrácení PN zaznamená nájemce a osoba pověřená CREDITMALL S.R.O. do Protokolu o zpětném převzetí  PN zjevné vady a zjistitelné skryté vady, které je možno na PN zjistit a které přesahují řádné  užívání PN. Kromě toho musí být v Protokolu o zpětném převzetí předmětu nájmu nájemcem zachyceny škody z nehod (druh a rozsah) vzniklé

během doby trvání LS, nezávisle na tom, zda  bylo  znalcem konstatováno snížení hodnoty či nikoliv. Protokol o zpětném  převzetí  PN  musí  být  nájemcem,  příp.  jeho  oprávněným  zástupcem  a  osobou  pověřenou  CREDITMALL S.R.O. podepsán.  CREDITMALL S.R.O.  na  základě  údajů  v  Protokolu  o  zpětném  převzetí  PN  vyčíslí  a  vyfakturuje  náklady

předpokládané k odstranění zjištěných škod.

10.4 Pokud se nájemce nesouhlasí s výší nákladů na opravu, určí CREDITMALL S.R.O. nezávislého odborníka, popř. soudního znalce,  který  náklady  ocení.  Ocenění  je  pro  obě  strany  závazné.  Náklady  na  posudek   nese  strana,  jejíž stanovisko bránící shodě nebylo správné. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré škody (včetně škod za nedodání kompletního příslušenství v PN) a náklady nezbytné na odstranění  zjištěných vad, které byly zjištěny při vrácení PN.

11. Společná ustanovení

11.1 Smluvní strany se dohodly, že tyto VOP jsou v souladu s § 1751 Občanského zákoníku závazné pro úpravu vzájemných vztahů podle uzavřené LS, pokud tato LS nestanoví jinak.

11.2 Veškeré změny LS včetně VOP musí mít písemnou formu a musí být podepsány oprávněnými zástupci obou stran (s výjimkou případů, kdy změnu může učinit CREDITMALL S.R.O. jednostranným úkonem), jinak jsou neplatné.

11.3  Pro účely doručování  příslušné LS nebo VOP, se má za to, že příslušná písemnost je doručena třetím  (3.)  kalendářním  dnem  po  jejím  odeslání  pomocí  provozovatele poštovních  služeb  na  poslední  známou adresu nebo na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku osob.

11.4  Ukáže-li se jedno nebo více ustanovení  VOP neplatným nebo nevykonatelným, zůstávají smlouva nebo VOP jako celek  v platnosti, přičemž za neplatnou nebo nevykonatelnou bude považována pouze ta jejich část,  které  se  důvod  neplatnosti  nebo  nevykonatelnosti  přímo  týká.  Smluvní  strany  se  zavazují  toto/tato ustanovení nahradit či doplnit novou úpravou tak, aby smysl a účel smlouvy při respektování vůle smluvních stran zůstal zachován.

12. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Nájemce prohlašuje a podpisem potvrzuje, že výslovně souhlasí s tím, aby CREDITMALL S.R.O. za níže uvedeným  účelem shromažďoval, zpracovával a uchovával ve  smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně  osobních údajů, ve znění pozdějších  předpisů  (dále  jen  „Zákon“),  jeho  osobní  údaje  včetně  rodného  čísla,  získané  v  rámci  jednání  o

uzavření smluvního vztahu, při uzavření a/nebo v průběhu trvání  smluvního vztahu (u právnických osob se jedná o veškeré informace, které o něm CREDITMALL S.R.O. získá,  a to i v případech, na které se jinak vtahuje zákonná či smluvní povinnost  mlčenlivosti).  Nájemce  dále  souhlasí  s  tím,  aby  za  níže  uvedenými  účely:  (i)  osoby,  které  CREDITMALL S.R.O.

ovládá, osoby, které  CREDITMALL S.R.O. ovládají, a osoby ovládané některou z osob, které ovládají CREDITMALL S.R.O poskytovaly CREDITMALL S.R.O. veškeré informace, které o nájemci mají, včetně osobních údajů, a to i v případech, na které  se jinak vztahuje zákonná či smluvní povinnost mlčenlivosti; (ii) si

CREDITMALL S.R.O.  samostatně  obstarával  informace  včetně  osobních  údajů  o  nájemci  od  subjektů  skupiny  CREDITMALL S.R.O.  a  od subjektů  skupiny  ;  (iii)  CREDITMALL S.R.O.  poskytl  subjektům  skupiny  CREDITMALL S.R.O.  zpracovatelům,  s  nimiž  má  CREDITMALL S.R.O. uzavřenu  smlouvu  o  zpracování  osobních  údajů,  subjektům  skupiny  a  osobám,  jichž  je  CREDITMALL S.R.O.  členem veškeré  informace,  včetně  osobních  údajů,  které  v  souvislosti  se  smluvním  vztahem  o  nájemci   získá,  a  to  i  v případech, na které se jinak vztahuje zákonná či smluvní povinnost mlčenlivosti;   subjekty skupiny CREDITMALL S.R.O. a subjekty skupiny shromažďovaly a zpracovávaly informace, včetně osobních údajů, které získaly na základě tohoto souhlasu od CREDITMALL S.R.O., a to  ke stejnému  účelu, ve stejném rozsahu a po dobu jejich právní existence;  subjekty skupiny CREDITMALL S.R.O. a subjekty  skupiny využívaly elektronický kontakt na nájemce (zejména telefon, fax nebo e-mail) pro potřeby šíření obchodních sdělení určených k přímé či nepřímé podpoře výrobků, služeb nebo image  CREDITMALL S.R.O.,  subjektů  skupiny  CREDITMALL S.R.O.  a  subjektů  skupiny.  Účelem  zpracování  nájemcových   osobních  údajů  na  základě  tohoto  souhlasu  je:  a)  vytvoření  souboru  informací  vypovídajících  o  nájemcově   bonitě, důvěryhodnosti  a  platební  morálce;  b)  zajištění  vzájemného  informování  subjektů  uvedených  v  tomto  bodě smluvního vztahu o nájemcově  bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce;  c) umožnění posuzování nájemcovy bonity,  důvěryhodnosti  a  platební  morálky  ze  strany  subjektů  uvedených  v  tomto  bodě  smluvního  vztahu;  d) umožnění posouzení, zda vstoupit do jednání o smluvním vztahu s nájemcem. Nájemce uděluje tento souhlas na dobu  trvání  smluvního  vztahu  a  na  dobu  10  let  po  jeho  skončení.  Uzavřením  smluvního  vztahu  nájemce potvrzuje, že byl ze  strany CREDITMALL S.R.O. informován o všech svých právech vyplývajících ze Zákona, zejména o svém právu přístupu k osobním údajům.

  Váš  souhlas  je  dobrovolný  a  můžete  ho  odmítnout  nebo  jej  kdykoli  později  odvolat, případně  můžete  odmítnout  jeho  poskytnutí  přeškrtnutím  tohoto  odstavce.  Nájemce dále souhlasí s pořízením fotokopie osobních dokladů a jejich uchovávání, a to v rozsahu výše uvedeném.

Nájemce výslovně prohlašuje a podpisem LS a těchto VOP, které jsou nedílnou součástí LS, potvrzuje, že:

a) se podrobně seznámil s těmito VOP a s jejich obsahem souhlasí,

b) je mu znám rozsah plné moci CREDITMALL S.R.O. mu udělené a že bude v souladu s touto plnou mocí postupovat.